۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
 
 
   
 

 نقشه کابل SMDR سانترال پاناسونیک :

 

اطلاعات نقشه کابل SMDR سانترال های پاناسونیک برای استفاده در نرم افزار تماس پرداز آموت به شرح ذیل می باشند .

 

 
 
Panasonic KX - TD1232
Panasonic KX - TD816
Panasonic KX - T123210
Panasonic KX - T61610
PBX (25 pin male) PC (9 pin female) PC (25 pin female)
1 gnd 1
2 2 3
3 3 2
4 7 4
5,6 4 20
7 5 7
20 1,6,8 5,6,8
 
Panasonic KX - TA308
Panasonic KX - TA616
Panasonic KX - TEA308
Panasonic KX - TEB308
Panasonic KX - TES824
Panasonic KX - TEM824
PBX (25 pin male) PC (9 pin female) PC (25 pin female)
2 2 2
3 2 3
6 5,6,8
5 5 7
6 4 20
7 8 -
8 7 20
 
Panasonic KX - TD500
Panasonic KX - T336
PBX (25 pin male) PC (9 pin female) PC (25 pin female)
1 gnd 1
2 2 3
3 3 2
6 4 20
7 5 7
20 6,7,8 5,6,8
 
Panasonic KX - TDA30
Panasonic KX - TDA100
Panasonic KX - TDA200
PBX (25 pin male) PC (9 pin female) PC (25 pin female)
3 2
3 2 3
5 5 7
6 4 20
 
   


 
آژانس مسافرتی احمد زاده